top of page

ЗА НАС

Мисията на "Киряков Архитекти" е да създава иновативни и функционални архитектурни решения, които обогатяват обществената среда и подчертават естетиката на живота. Посредством съчетаване на креативност, технологичност и устойчивост, ние се стремим  да формираме пространства, които вдъхновяват и отговарят на нуждите на нашите клиенти, като в същото време допринасяме за културното и архитектурно разнообразие.

Архитектурното бюро "Киряков Архитекти" е резултат от колективната експертиза на трима професионалисти в областта на архитектурата - баща, син и дъщеря. Архитект Петър Киряков, с над три десетилетия опит и успешни постижения в сферата на архитектурата, съставят стабилната основа на бюрото. Арх Иван Киряков, завършил Техническия Университет в Мюнхен, представлява новото поколение архитекти с иновативен подход и свежи перспективи към дизайна.

Арх. Ния Кирякова, също завършила в Техническия Университет в Мюнхен, допълва семейния екип със своите знания и креативност. Тя е добавила уникална гледна точка и способността си да съчетава функционалността с естетиката във всяко архитектурно решение.

Сътрудничеството между тях се отличава със синергия от опит и ентусиазъм, която предоставя възможност за създаване на изключителни архитектурни проекти. Тяхната комбинация от знания, умения и страст към професията им позволява да разработват проекти, които не само отговарят на изискванията на клиентите, но и превъзхождат техните очаквания, като в същото време оказват позитивно въздействие върху обществото и околната среда.

The mission of Kiryakov Architects is to create innovative and functional architectural solutions that enrich the public environment and enhance the aesthetics of life. Through a combination of creativity, technology and sustainability, we strive to form spaces that inspire and meet the needs of our clients while contributing to cultural and architectural diversity.
Kiriakov Architects is the result of the collective expertise of three architectural professionals - a father, son and daughter. Architect Peter Kiriakov, with over three decades of experience and successful achievements in the field of architecture, make up the solid foundation of the bureau. Arch Ivan Kiryakov, a graduate of the Technical University of Munich, represents the new generation of architects with an innovative approach and fresh perspectives on design.

Arch. Niya Kiriakova, also a graduate of the Technical University of Munich, adds her knowledge and creativity to the family team. She has added a unique perspective and her ability to combine functionality with aesthetics in every architectural solution.

The collaboration between them is characterized by a synergy of experience and enthusiasm that provides the opportunity to create exceptional architectural projects. Their combination of knowledge, skills and passion for the profession allows them to develop projects that not only meet the clients' requirements, but also exceed their expectations, while positively impacting society and the environment. 

CONTACT

УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 106

ОФИС 5

СТАРА ЗАГОРА

+359/885641997 арх. Иван Киряков

+359/888632072 арх. Петър Киряков

office@kiryakovarchitekti.com

  • Instagram
  • Spotify

БЛАГОДАРЯ!

bottom of page