top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ОБЩИНСКИ ПАЗАР "ВАСИЛ ШАХАНОВ"

тип

реализация

дата

проект 2019 реализация 2021-2022

място

Стара Загора

роля

ръководител проект, авторски надзор по време на строителството

Инвестиционни характеристики на сградата

Така наречения тогава „Руски Пазар“ е само възникнал обект разпознат от населението на два квартала като търговско място, на което се предлагат промишлени стоки произведени в бившия съветски съюз, в годините на ранния Български преход. Впоследствие към предлаганите без регламент стоки се добавят различни видове дрехи и всякакъв вид селскостопанска продукция , което превръща територията в един от най големите пазари на Стара Загора. Мястото е оставено без контрол, извършвани са преустройства и промени, които водят до трагичния вид на пазара към 2018 година, когато Община Стара Загора обявява конкурс за цялата зона.
Проектът променя мащабно цялата територия. Засилват се вече съществуващите пешеходни връзки по новоизградени пешеходни мостове над реката. Разширяването на улицата, и изграждане на серия от кръгови движения и пешеходни пътеки, които да облекчават трафика. Продължение на съществуващи велосипедни маршрути, с цел цялостна свързаност. Създаване на нов озеленен площад с водни ефекти, непосредствено пред сградата на пазара. Изграждане на прилежащ паркинг с острови от едро размерна растителност, която да допринася за микроклимата. Партерите на сградата са монтирани зелени стени – вертикални градини, които пречистват въздуха и да създават комфортна градска среда.

Архитектура, дизайн, функционалност

Обемно-пространственото изграждане на обекта търси символа на взаимодействие на доскоро чужди устройствени зони, които вече ще се допълват, контактуват и взаимно проникват като две преплетени ръце.
Водещата идея на този проект е да преобрази това място от периферия на два жилищни квартала в място на взаимно проникване на пространствата на кв. „Три Чучура ЮГ“ и „Казански“ и с развитието на нови функционални , комуникационни и визуални връзки да го превърнат в атрактивен обществен център.
Територията се третира цялостно, заедно с прилежащият път, който се разширява до четири лентов, изграждат се паркинги, велоалеи и мостови съоръжения-продължения на съществуващи транспортни комуникации.
Естетиката на сградата е минималистичен екстериор в бяло от метални панели със скрит монтаж, вътрешни скрити улуци и широко форматна окачена алуминиева фасада , визуално в една равнина с плътните елементи. Централните зони за обществено обслужване са обемно и визуално отделени от общата композиция като паралелепипеди с характерна за обекта дървена обшивка. Елиминирането на елементи като стрехи и улуци от фасадата , в комбинация със светлия цвят и широкоформатните остъкления, подчертават обема на сградата и едновременно с това я поставят в ясен контраст със заобикалящите я жилищни сгради.
Характерно за сградата е, че фасадите от всички страни са третирани като еднакво важни. От изток по продължението на улицатa и велоалеята на нивото на партера са разположени серия от стени с вертикално озеленяване, които да помагат за пречистването на въздуха и допринасят за характера на сградата със сезонно променяща се „жива картина“.
В интериора динамично променящата се среда от хора търговци и стоки се рамкира от характерни дървени обшивки и ефектно осветление. Обемът на сградите следва естествения терен на парцела и улицата като е осигурен безпрепятствен достъп до всички сгради чрез рампи с максимален наклон от 5%. Сградата следва принципите на без бариерното и енергийно ефективно строителство.
Конструкцията на сградата е оставена видима в интериора, като е търсена визуална и функционална синергия между архитектура и носеща конструкция.


Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Сградата на пазара е проектирана да бъде високо технологична, ниско енергийна и да предлага различни сценарии на използване през целия и експлоатационен период.
Изградена е цялостна хидро и топло изолация на основите и цоклите. Елиминирани са всички геометрични и конструктивни термо мостове. Сградната обвивка се състои от термо панели, като е спазен принципа на „непрекъснатост“ на линията на топло изолационния слой.
Сградното оборудване се състои от автоматизирани индустриални климатизатори с функция за рекуперация, за намаляване на общите разходи. Всички входове и изходи на залите са посредством самостоятелно климатизиран „ виндфанг “ с автоматични плъзгащи врати, за да се минимизират топлинните загуби.
Вентилацията на сградата използва екологичен ефект на пасивната крос-вентилация за навлизане на пресен въздух в помещенията.
Осветлението за цялата зона от енергоефективен LED.

bottom of page