top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА

вид

реализация

дата

проект 2017
строеж 2020-2022

Място

Стара Загора

роля

ръководител екип, авторски надзор по време на строителство

Инвестиционни характеристики на обекта:
Зоопарк Стара Загора е създаден през 1957 година и е разположен на площ от 70 дка. От създаването му до са правени само частични ремонти по поддръжка, поради което се налага пълна реконструкция.
Зоопаркът е разположен сред цялостен парков комплекс в северната част на града и е неразделна част от него.
Цел на реновацията е той да остане вписан в общия ландшафт.
На територията на Зоопарка са разположени над 50 хабитата на повече от 400 животни от почти всички континенти.
Дългогодишната традиция на успешно съществуване на Зоопарка е в уникална комбинация с наличието на специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет Стара Загора, Ветеринарен техникум както и Спасителен център за диви животни на територията на града. Създадени са всички предпоставки Зоопарка да функционира като спасителен и обучителен център.
Проектът обхваща територията на Зоопарка, всички обекти на нея и си поставя следните цели:
1. Геодезическо заснемане и създаване на актуален кадастър на територията.
2. Архитектурно обследване на съществуващите обекти и преценка на вида и степента на реконструкция.
3. Анализ на инфраструктурата и решение за нейното възстановяване и развитие.
Приложени са следните степени на реконструкция:
1. Възстановяване на обекта в рамките на съществуващите показатели.
2. Запазване , ремонт на вътрешния, разширяване и подновяване на външния хабитат.
3. Създаване на напълно нов обект.

Архитектура, дизайн, функционалност:

Концепция - „barn architecture”
Ключово понятие за реализацията на този проект е „barn architecture” или композиция от елементи, които са различни функционални и пространствени версии на сграда тип „ хамбар“.
Това е разбиране за стопанска постройка, която е на границата между чисто жилищното обитаване и производствените функции на ферма, в която може да бъде съхранявана и произвеждана храна или отглеждани различни видове животни.
Анализът на плановата схема, обемно пространственото решение и характерния облик на този вид сграда потвърждава извода, че тези структури със своето максимално опростено функционално, пространствено и визуално решение наистина представляват архитектурен образ на съвместно обитаване на хора и животни в условията на хармонична природна среда. В този архитектурен образ все още се чете първичната сила на дълго усъвършенствана прагматичност и пълно сливане на архитектурно и строително – конструктивно решение.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели:

При всички проектантски решения са приложени стандартите на Наредбата за универсален дизайн за достъпна среда, както и най – разнообразни конструкции от дървени профили.
Като характерен детайл, който придава разпознаваем стил на всички обекти и облика на целия Зоопарк са използвани дървени фасади и обшивки с устойчив произход на максимум 200 км от обекта.
Естествени каменни плочи използвани за облицовка и настилка на алеите, са или рециклирани плочи от старите алеи, или добити в България от открити каменни кариери на максимум 200 км разстояние.
Елементите на сградите са хидро- и топлоизолирани, съгласно стандартите на енергийна ефективност, като покривите са конструирани така, че да позволяват инсталиране на фотоволтаични инсталации.
Широко приложение имат зелените покриви. Всички елементи на обектите от основите до покрива са надеждно хидро и топло изолирани, съгласно стандартите за устойчива архитектура. Покривите на сградите са конструирани така, че върху тях да могат да бъдат инсталирани на следващ етап фотоволтаични инсталации, които да покриват нуждите на обекта от електроенергия.
Концепцията за ново озеленяване по алеите е за цъфтящи видове които да привличат и подпомагат пчелите. За повечето преградни мрежи са предвидени цъфтящи увивни храсти, свързани към новоизградена напоителна система.

bottom of page